SHAH, H.; BYRAPPA, N. Vijayalakshmi Varadarajan -Mohanty (Viju): Obituary. Sushruta Journal of Health Policy & Opinion, v. 15, n. 2, p. 1, 3 Jan. 2023.